Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’US DEL LLOC WEB http://www.alimentium.es

INFORMACIÓ GENERA
En cumpliment amb el deure d’información disposada en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, http://www.alimentium.es, (en endavant Lloc Web) l’ostenta: RESTALERGIA, SL, provista de NIF: B66320300 i inscrita en: Registre Mercantil de BARCELONA; i les seves dades registrals són: Llibre 44401, Foli 36, Secció 8, Full B-455006, Inscripció 1ª, de 14 de juliol de 2014 i les seves dades de contacte són:

Passeig de la Serra Dels Brucs, nº 39, 08230 Matadepera (BARCELONA)
E-mail: info@alimentium.com

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web:

L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (des d’ara Serveis).

ALIMENTIUM es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment ALIMENTIUM pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’Usuari, alguns dels continguts o serveis oferts per ALIMENTIUM o, si escau, tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en el cas s’especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les que això es regeixi.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i ALIMENTIUM, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, de manera que s’accepten , des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de ALIMENTIUM proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per ALIMENTIUM sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ALIMENTIUM per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificar de forma immediata a ALIMENTIUM sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

ALIMENTIUM es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ALIMENTIUM no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que puguin haver-hi.

El fet d’accedir a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre ALIMENTIUM i l’Usuari.

Aquest lloc web de ALIMENTIUM es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. ALIMENTIUM no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint ALIMENTIUM responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ALIMENTIUM no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. ALIMENTIUM farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas ALIMENTIUM serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

ALIMENTIUM tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ALIMENTIUM es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades demanades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recollides per ALIMENTIUM, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ALIMENTIUM, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ALIMENTIUM, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per a utilitzar-los per les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut . Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a ALIMENTIUM per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En les ocasions en les que l’usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, amb l’objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació i / o per motius relacionats amb el contingut ofert en el Lloc Web, si les dades que facilités l’Usuari foren imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, se n’informarà a l’Usuari indicant-li que són dades la complimentació és de caràcter obligatori.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf (s) anterior (és), l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARCO) de què disposa i que poden ser exercits davant ALIMENTIUM, d’acord amb títol III LOPD i del RDLOPD. Per a això, ha de tenir en compte les següents connotacions:

Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que ALIMENTIUM hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes .
Dret de Rectificació: És el dret de l’usuari a què es modifiquin les dades que, estant dins del fitxer automatitzat, resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
Dret d’Oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ALIMENTIUM.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a ALIMENTIUM amb la referència “LOPD-http: //www.alimentium.es”, especificant:

Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.

L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt s’haurà d’enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:

Passeig de la Serra dels Brucs, nº 39, 08230 Matadepera (BARCELONA)
E-mail: info@alimentium.com

ALIMENTIUM es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

POLÍTICA DE COOKIES

Cookies:

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al lloc web per tal d’reconèixer com a usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Cookies pròpies:

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per ALIMENTIUM per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull es fa servir per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers:

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen als ALIMENTIUM serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen galetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a què l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dipositivo des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent enllaç:

Google Analytics
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/

L’entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies:

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, en conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions.

Canvis en la Política de Cookies:

És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què fem servir les cookies.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de ALIMENTIUM posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

ALIMENTIUM no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ALIMENTIUM en cap cas ha de revisar o controlar el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

ALIMENTIUM no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per ALIMENTIUM i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de ALIMENTIUM haurà de saber que:

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap Continguts i/o Serveis del lloc web sense autorització expressa de ALIMENTIUM.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de ALIMENTIUM, ni sobre els Continguts i / o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de ALIMENTIUM.

L’establiment d’un enllaç no implicarà l’existència de relacions entre ALIMENTIUM i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de ALIMENTIUM dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ALIMENTIUM per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ALIMENTIUM.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de ALIMENTIUM. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a ALIMENTIUM a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ALIMENTIUM es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i ALIMENTIUM es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Preferencias de privacidad

Cuando visitas nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Cabe señalar que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar tu experiencia en nuestro sitio web y los servicios que podemos ofrecer.

Haga clic para habilitar / deshabilitar el código de seguimiento de Google Analytics.
Haga clic para habilitar / deshabilitar las fuentes de Google.
Haga clic para habilitar / deshabilitar los mapas de Google.
Haga clic para habilitar / deshabilitar incrustaciones de video.
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Consulta las preferencias de privacidad o acepta para continuar navegando.