Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ www.alimentium.es

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.alimentium.es, (des d’ara lloc web) l’ostenta: RESTALERGIA, SL, proveïda de NIF: B66320300 i inscrita en: Registre Mercantil de BARCELONA; i les seves dades registrals són: Tom 44401, Foli 36, Secció 8, Full B-455.006, Inscripció 1a, de 14 de juliol de 2014 i les dades de contacte són:

Passeig de la Serra Dels Brucs, nº 39, 08230 Matadepera (BARCELONA)
Correu electrònic: info@alimentium.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí s’esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.alimentium.es) i la compra o adquisició dels serveis oferts en la mateixa (en endavant, condicions).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que ALIMENTIUM desenvolupa a través del lloc web comprèn:

– La gestió d’al·lèrgens, detecció de contaminació creuada i el Control APPCC.
– La gestió de plats
– Control i gestió de costos
– La creació d’una Carta Digital
– Un sistema intel·ligent per a la creació de les fitxes de plats
– Informació nutricional
– I altres serveis destinats a majoristes i distribuïdors

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de ALIMENTIUM. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’algun servei a través de la mateixa, l’Usuari consenteix expressament en quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, AIXÍ COM ASSUMEIX LES RESPONSABILITATS QUE CIVIL I/O PENALMENT POGUEREN DERIVAR DE L’ÚS FRAUDULENT DEL WEB I/O, EN EL SEU CAS, DE LA PRECEPTIVA LLICÈNCIA O EN MANCAR DE LA MATEIXA.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en que es navegui i/o sol·liciti l’adquisició de serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i activitats legalment vàlides.
NO REALITZAR UN ÚS FRAUDULENT DEL LLOC WEB, I/O SENSE DISPOSAR DE LA PRECEPTIVA LLICÈNCIA, LEGALMENT OBTINGUDA. SI DE FORMA RAONABLE, ALIMENTIUM POGUÉS CONSIDERAR QUE S’HA FET UN ÚS FRAUDULENT DEL WEB, DE LA LLICÈNCIA, O NO ES TÉ AQUESTA, ALIMENTIUM INFORMARIA A LES AUTORITATS PERTINENTS I S’INICIARÀ IMMEDIATAMENT LES OPORTUNES ACCIONS LEGALS CONTRA L’USUARI/S RESPONSABLE/S.
Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d’ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. ALIMENTIUM no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. ALIMENTIUM declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb ALIMENTIUM la contractació dels serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en que les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web per els mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment d’adquisició en línia de www.alimentium.es, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a “Comprar i pagar ara”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ALIMENTIUM ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. I, si escau, a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de les condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, detalls dels serveis, característiques, mode en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

A més, l’Usuari pot consultar de forma exhaustiva les condicions particulars de Venda que regeixen aquest lloc web a l’enllaç de cada producte concret.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de ALIMENTIUM amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d’ús).

4. DISPONIBILIDAD

Totes les comandes de compra rebudes per ALIMENTIUM a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament del servei, ALIMENTIUM es compromet a comunicar-ho a l’usuari i a solucionar-ho amb la major antelació possible, i, si escau, a reemborsar la part proporcional del preu en aquells supòsits en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable .

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les compres a les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, PayPal i Transferència bancària.

ALIMENTIUM utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, ALIMENTIUM no serà responsable per cap retard o falta de posada a disposició del servei i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que ALIMENTIUM rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació de la contractació del servei.

Si el mitjà de pagament és Paypal, targeta regal o targeta abonament el càrrec es farà en el moment en que ALIMENTIUM envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’Usuari.

En tot cas, en fer clic a “Comprar i pagar ara” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per ALIMENTIUM per al lloc web. Quan el sistema rebi la transferència, els serveis seran activats en el compte d’usuari creat.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, ALIMENTIUM no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. ENTREGA

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda serà activat immediatament, o excepcionalment, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, imputable a si mateix, ALIMENTIUM no pogués complir amb la data d’activació del servei, contactarà amb l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha lliurat el servei en el moment en que el mateix sigui activat i l’usuari pogués accedir-hi mitjançant el seu compte.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), els serveis contractats s’entenen localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’IVA, les prestacions de serveis es localitzaran, en aquell Estat membre de la Unió Europea en que siguin prestats.

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas de detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb ALIMENTIUM a través dels espais de contacte habilitats a el Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Comprar i pagar ara”, té accés a l’espai, cistella, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i condicions generals d’ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en que l’Usuari adquirís productes en o través del lloc web de titular l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

A l’Usuari, com a consumidor i usuari, li assisteix el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, va adquirir els serveis en el Lloc Web de ALIMENTIUM.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a ALIMENTIUM. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

Passeig de la Serra Dels Brucs, nº 39, 08230 Matadepera (BARCELONA)
Correu electrònic: info@alimentium.com

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que ALIMENTIUM posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, ALIMENTIUM reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegits per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què ALIMENTIUM és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

ALIMENTIUM reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

L’Usuari reconèixer saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. És el cas dels Productes personalitzats, o en els casos en què la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un vegada que el contracte hagi estat completament executat per ALIMENTIUM, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Serveis defectuosos

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que el servei contractat no s’ajusta al que estipula el contracte, i que, per tant, s’ha de posar en contacte amb ALIMENTIUM immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (no n’hi ha/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en que hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent ALIMENTIUM, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte, sempre que la falta de conformitat s’hagués comunicat en un termini de 2 mesos des de que es tingués coneixement de la mateixa.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per ALIMENTIUM i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables del mateix. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre i quan aquestes deriven del tipus de material amb el que s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc Web un producte o servei ofert per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant seu. Per això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, ALIMENTIUM no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a incompliment per part seva,
pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o de
tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en que es va formalitzar la contractació dels serveis.

Igualment, ALIMENTIUM també limita la seva responsabilitat pel que fa als casos:

ALIMENTIUM aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. ALIMENTIUM posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i posada a disposició del servei, no obstant això, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
ALIMENTIUM no es farà responsable del mal ús del lloc web per l’Usuari.
En general, ALIMENTIUM no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa, però no exhaustiu:
Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en que la causa de força major continuï, i ALIMENTIUM disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. ALIMENTIUM posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb ALIMENTIUM siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que ALIMENTIUM enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb ALIMENTIUM a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, ALIMENTIUM pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de ALIMENTIUM a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per ALIMENTIUM del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de ALIMENTIUM a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si algunes de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i ALIMENTIUM en relació amb el servei contractat i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts .

L’Usuari i ALIMENTIUM reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a ALIMENTIUM en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i condicions generals d’ús). En fer accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb les particulars de venda, entre ALIMENTIUM i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES Y RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a ALIMENTIUM les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, ALIMENTIUM disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a ALIMENTIUM en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre ALIMENTIUM i l’Usuari emanés una controversia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 maig 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) no 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificació: 17/11/2016

Preferencias de privacidad

Cuando visitas nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Cabe señalar que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar tu experiencia en nuestro sitio web y los servicios que podemos ofrecer.

Haga clic para habilitar / deshabilitar el código de seguimiento de Google Analytics.
Haga clic para habilitar / deshabilitar las fuentes de Google.
Haga clic para habilitar / deshabilitar los mapas de Google.
Haga clic para habilitar / deshabilitar incrustaciones de video.
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Consulta las preferencias de privacidad o acepta para continuar navegando.